Support Contact
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน โทร Email
1 คุณสุกัญญา ใจแกล้ว Support BIOPHICS 082-8508778 support@biophics.org
2 คุณสุทธา วัติรางกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวัณโรค 095-9606343 suttha1991@gmail.com
3 คุณวิศรุต วัยวัฒนะ เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ สำนักวัณโรค 090-8142260 witsarut.wai@gmail.com
4 คุณณัฐสินี ชิระวรางกรณ์ เจ้าหน้าที่จัดการและประเมินผลข้อมูล สำนักวัณโรค 091-0698404 nattakarn1933@hotmail.com
5 คุณไพฑูรย์ บุญตวง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก สำนักวัณโรค 084-3996489 orimura@hotmail.com
6 คุณวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (IT Support) ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค 081-7558080
7 คุณศุภเสกย์ ทิพยาวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (IT Support) ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค 087-1046440
8 คุณอัษฎางค์ โชติมัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (IT Support) ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค 089-4985167
9 IT HELPDESK TBDATA HUB สปสช 1330 กด 5 กด 3
10 คุณศรีทรงชัย รัตนเจียมรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 089-9508108 srisongchai@outlook.com
11 คุณณรงค์ศักดิ์ สิรินพมณี ผู้ประสานงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 089-9147070 sirinopmanee@hotmail.com
12 คุณสินสมุทร จันทร์ทองคุณอัษฎางค์ โชติมัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 081-9513771 jsinsamoot@hotmail.com
13 คุณทวีศักดิ์ สมควร เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 087-2592130 Groorakjing28@gmail.com
14 คุณสุรตัน อารง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 084-9968587 tan_raya@hotmail.com
15 คุณศรัณย์ทัศน์ รอดพันธุ์ ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและประเมินผลด้านวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 086-3566404 sek_rp@hotmail.com
16 คุณสุดใจ หอธรรมกุล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 086-2244156 sjmin2500@yahoo.com
17 คุณจิโรจน์ นาคไพจิตร สปสช chirod_n@nhso.go.th
18 คุณวิเชียร ตระกูลกลกิจ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 084-0675144 wichian59@hotmail.com