Support Contact
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน โทร Email
1 คุณสุกัญญา ใจแกล้ว Support BIOPHICS 082-8508778 support@biophics.org
2 คุณจิรทีปต์ แซ่หลี เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ สำนักวัณโรค 080-6696574 jerateep.s@gmail.com
3 คุณวิศรุต วัยวัฒนะ เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ สำนักวัณโรค 090-8142260 witsarut.wai@gmail.com
4 คุณสินสมุทร จันทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 081-9513771 jsinsamoot@hotmail.com
5 คุณศรีทรงชัย รัตนเจียมรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 089-9508108 srisongchai@outlook.com
6 คุณณรงค์ศักดิ์ สิรินพมณี ผู้ประสานงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 089-9147070 sirinopmanee@hotmail.com
7 คุณวิเชียร ตระกูลกลกิจ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 084-0675144 wichian59@hotmail.com
8 คุณทวีศักดิ์ สมควร เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 087-2592130 Groorakjing28@gmail.com
9 คุณสุรตัน อารง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 084-9968587 tan_raya@hotmail.com
10 คุณศรัณย์ทัศน์ รอดพันธุ์ ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและประเมินผลด้านวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 086-3566404 sek_rp@hotmail.com
11 คุณสุดใจ หอธรรมกุล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 086-2244156 sjmin2500@yahoo.com
12 คุณจิโรจน์ นาคไพจิตร สปสช chirod_n@nhso.go.th
13 IT HELPDESK TBDATA HUB สปสช 1330 กด 5 กด 3